Question:

8127×14444\frac {81}{27} \times \frac {144}{44} ൻ്റെ ലഘു രൂപം ?

A$ \frac {108}{12}$

B$ \frac {108}{13}$

C$ \frac {108}{11}$

D$ \frac {106}{11}$

Answer:

$ \frac {108}{11}$

Related Questions:

At the end of a conference, the ten people present all shakehands with each other once. How many shakehands will there be altogether

1.004 - 0.0542 =

a=1,b=11,c=111,d=0 എങ്കിൽ a+b+c-d എത്ര?

100 വിദ്യാർത്ഥികളുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 50 വിദ്യാർത്ഥികൾ കണക്കിലും 70 പേർ ഇംഗ്ലീഷിലും വിജയിച്ചു, 5 വിദ്യാർത്ഥികൾ കണക്കിലും ഇംഗ്ലീഷിലും പരാജയപ്പെട്ടു. രണ്ട് വിഷയങ്ങളിലും എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ വിജയിച്ചു?

ഏതു സംഖ്യ ഇരട്ടിക്കുമ്പോഴാണ് 64 -ന്റെ 1/4 കിട്ടുക ?