Question:

8127×14444\frac {81}{27} \times \frac {144}{44} ൻ്റെ ലഘു രൂപം ?

A$ \frac {108}{12}$

B$ \frac {108}{13}$

C$ \frac {108}{11}$

D$ \frac {106}{11}$

Answer:

$ \frac {108}{11}$

Related Questions:

841 + 673 - 529 = _____

0.02 x 0.4 x 0.1 = ?

തുടർച്ചയായ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ എടുത്ത് യഥാക്രമം 2,3, 4 എന്നിവ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ തുക 74 ആകുന്നു . സംഖ്യകൾ കണ്ടെത്തുക.

a=1,b=11,c=111,d=0 എങ്കിൽ a+b+c-d എത്ര?

ഒരു അമ്മ മകളേക്കാൾ 5 മടങ്ങു മൂത്തതാണ്. നാലു വർഷം ശേഷം അവരുടെ വയസ്സിന്റെ തുക 44 എങ്കിൽ മകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് ?