Question:

രണ്ടക്കമുള്ള ഒരു സംഖ്യയുടെ അക്കങ്ങളുടെ തുക 8 . അക്കങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം 12 . സംഖ്യ 60 നെക്കാൾ കുറവാണ്. സംഖ്യ ഏതാണ്?

A53

B35

C26

D44

Answer:

C. 26

Explanation:

2+6 = 8 2 × 6 = 12


Related Questions:

ഏറ്റവും ചെറിയ ഏത് അധിസംഖ്യ 2028 ൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ അതാരു പൂർണ്ണസംഖ്യ ആകും?

Out of the five numbers average of first four numbers is 15 and the average of last four numbers is 12. Also last number is 18. What is the first number?

ആദ്യത്തെ 31 അഖണ്ഡ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര?

Find the sum of the first 100 natural numbers :

രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക 26 ഉം വ്യത്യാസം 2 ഉം ആയാൽ വലിയ സംഖ്യ ഏത് ?