Question:

രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക 10. അവയുടെ ഗുണനഫലം 20 എങ്കിൽ സംഖ്യകളുടെ വ്യു‌ൽക്രമങ്ങളുടെ തുക എത്ര?

A1/2

B1/5

C1/8

D1/3

Answer:

A. 1/2

Explanation:

സംഖ്യകൾ x ,y ആയാൽ, x + y =10 xy =20 വ്യുൽക്രമങ്ങളുടെ തുക=1/x +1/y (1/x)+(1/y) =(x+y)/xy =10/20 =1/2


Related Questions:

Unit digit of 512 x 413 x 617 x 118 is:

2000 രൂപ പിൻവലിച്ചപ്പോൾ മുഴുവനും 10 രൂപ നോട്ടുകളായാണ് കിട്ടിയത്.ആകെ നോട്ടുകളുടെ എണ്ണം

100000 - 9899 = ..... ?

a=1,b=11,c=111,d=0 എങ്കിൽ a+b+c-d എത്ര?

100 വിദ്യാർത്ഥികളുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 50 വിദ്യാർത്ഥികൾ കണക്കിലും 70 പേർ ഇംഗ്ലീഷിലും വിജയിച്ചു, 5 വിദ്യാർത്ഥികൾ കണക്കിലും ഇംഗ്ലീഷിലും പരാജയപ്പെട്ടു. രണ്ട് വിഷയങ്ങളിലും എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ വിജയിച്ചു?