Question:

4 , 7 , 10 എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഇരുനൂറ്റി ഒന്നാം പദം?

A208

B656

C604

D454

Answer:

C. 604

Explanation:

a = 4 , d = 7-4 = 3 tn = a+ (n-1)d = 4 + 200 x 3 = 604


Related Questions:

51+50+49+ ..... + 21= .....

2,6,10,....എന്ന ശ്രേണിയുടെ അറുപത്തിയെട്ടാം പദവും എഴുപത്തിരണ്ടാം പദവുംതമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ?

11, 21, 31, ... എന്ന ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ 20 പദങ്ങളുടെ തുക?

4, 7, 10,... എന്ന സമാന്തരശ്രേണിയുടെ 101-ാം പദം എത്ര ?

First term of an arithmatic sequence is 8 and common difference is 5. Find its 20th terms