Question:

ആദ്യഭാഗത്തെ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ വിട്ടുപോയ ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക. BHAC : FLEG :: NPMO : _____

AQTRS

BRQTS

CTRQS

DRTQS

Answer:

D. RTQS

Explanation:

ഓരോ അക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലക്രമത്തിൽ 4 വീതം മുന്നോട്ട് നീക്കി ചെയ്തിരിക്കുന്നു.


Related Questions:

If x means addition, - means division,+ means subtraction and / means multiplication then the value of : 4 - 4 x 4 / 4 + 4 - 4 is equal to:

3 : 54 ആയാൽ 5 : ?

4+5=1524,5+6=2435 ആയാൽ 6+7=.....

മഴവില്ല് : ആകാശം :: മരീചിക : _____

ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും രണ്ട് ആൺമക്കളുണ്ട്. ഓരോ ആൺകുട്ടിക്കും ഒരു സഹോദരിയുണ്ട്. എങ്കിൽ ആവീട്ടിൽ എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ട് ?