Question:

ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം കണ്ടെത്തുക 512 x 413 x 617 x 118

A1

B4

C8

D6

Answer:

D. 6

Explanation:

തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക. ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയുടെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കമാണ് ഉത്തരം ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യകൾ = 2,3,7,8 2 x 3 x 7 x 8 = 336 ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം= 6


Related Questions:

വിട്ടുപോയ ചിഹ്നങ്ങൾ ചേർത്ത് സമവാക്യം പൂർത്തിയാക്കുക ? (42 38 ) 5 = 16

ഒരു അമ്മ മകളേക്കാൾ 5 മടങ്ങു മൂത്തതാണ്. നാലു വർഷം ശേഷം അവരുടെ വയസ്സിന്റെ തുക 44 എങ്കിൽ മകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് ?

താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുക? 13.07, 21, 0.3, 1.25, 0.137, 26.546

1.004 - 0.0542 =

If 520 mangoes can be bought for 600, how many can be bought for 1500?