Question:

4, 7, 10,... എന്ന സമാന്തരശ്രേണിയുടെ 101-ാം പദം എത്ര ?

A105

B340

C304

D101

Answer:

C. 304

Explanation:

4,7,10.......... a=4 d=7-4=3 101-ാം പദം=a+100d =4+100x3 =304


Related Questions:

10, 8, 6, 4, ... എന്നിങ്ങനെ തുടരുന്ന സമാന്തരശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ 10 പദങ്ങളുടെ തുക കാണുക ?

13 , 9 , 5 .... എന്ന സമാന്തരശ്രേണിയുടെ 10-ാം പദം എത്ര?

4 , 7 , 10 എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഇരുനൂറ്റി ഒന്നാം പദം?

51+50+49+ ..... + 21= .....

First term of an arithmatic sequence is 8 and common difference is 5. Find its 20th terms