Question:

ഒരു ക്ലോക്കിൽ 12.15 മണി എന്ന് സമയം കാണിക്കുമ്പോൾ മിനുട്ട് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എത്ര?

A82 1/2

B83

C90

D82

Answer:

A. 82 1/2

Explanation:

12 തുടങ്ങുന്ന സമയങ്ങളുടെ കോണളവ് കണ്ടെത്താൻ മിനുറ്റിനെ 11/2 കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം. 15*11/2 = 82 1/2


Related Questions:

At the time 5:20 the hour hand and the minute hand of a clock form an angle of:

സമയം 3: 30 ആകുമ്പോൾ മണിക്കൂറ് സൂചിയും മിനിട്ട് സുചിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള കോൺ എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് ?

ക്ലോക്കിൽ സമയം 6.30 കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എത്ര ?

ക്ലോക്കിന്റെ പ്രതിബിംബം ഒരു കണ്ണാടിയിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ സമയം 12.20) ആണ്. എങ്കിൽ യഥാർത്ഥ സമയം എത്ര ?

ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം 9:35 ആയാൽ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മി ലുള്ള കോണളവ് എത്ര ?