Question:

2/10 + 3/100 + 5/1000 എന്ന തുക സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ ദശാംശരൂപം എന്ത് ?

A2.35

B0.235

C0.0235

D23.5

Answer:

B. 0.235


Related Questions:

34\frac{3}{4} നേക്കാൾ വലുതും 94\frac{9}{4} നേക്കാൾ ചെറുതുമായ ഭിന്നസംഖ്യ ?

12÷23+1=\frac{1}{2} \div \frac{2}{3} + 1 = ______

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ചെറിയ ഭിന്നം ഏത് ?

12+14+12+34\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{2}+\frac{3}{4} എത്ര ?

ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതുക, 3/4, 1/4, 1/2