Question:

2/10 + 3/100 + 5/1000 എന്ന തുക സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ ദശാംശരൂപം എന്ത് ?

A2.35

B0.235

C0.0235

D23.5

Answer:

B. 0.235


Related Questions:

37/7 നു സമാനമായ മിശ്രഭിന്നം ഏത് ?

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ചെറിയ ഭിന്നം ഏത് ?

½ -നും ⅓ -നും ഇടയിലുള്ള ഭിന്നസംഖ്യയാണ് :

30 ÷ 1/2 +30 ×1/3 എത്ര?

The product of 2 numbers is 1575 and their quotient is 9/7. Then the sum of the numbers is