Question:

നെല്ലിപ്പലക കാണുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥമെന്ത് ?

Aആദ്യം കാണുക

Bഎല്ലാം കാണുക

Cകുറച്ചു കാണുക

Dഅവസാനം കാണുക

Answer:

D. അവസാനം കാണുക


Related Questions:

'ലാളിക്കുക' എന്നർത്ഥം വരുന്ന ശൈലി :

അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റുചെയ്യുക - എന്നർത്ഥം വരുന്ന ശൈലി ഏത് ?

അക്ഷരം പ്രതി എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥമെന്താണ്?

മണലുകൊണ്ട് കയറുപിരിക്കുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

മുഖം കനപ്പിക്കുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്