Question:

'ശിലാഹൃദയം' എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം ?

Aകല്ലു കൊണ്ടുള്ള ഹൃദയം

Bകടുത്ത മനസ്സ്

Cദുർബ്ബല മനസ്സ്

Dശിലാഹൃദയം

Answer:

B. കടുത്ത മനസ്സ്


Related Questions:

പാടുനോക്കുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

കണ്ണുകടി എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

വളരെ രുചികരമായത് എന്നതിന്റെ ശൈലി കണ്ടെത്തുക ?

നഖശിഖാന്തം എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

'ലാളിക്കുക' എന്നർത്ഥം വരുന്ന ശൈലി :