Question:

'ശിലാഹൃദയം' എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം ?

Aകല്ലു കൊണ്ടുള്ള ഹൃദയം

Bകടുത്ത മനസ്സ്

Cദുർബ്ബല മനസ്സ്

Dശിലാഹൃദയം

Answer:

B. കടുത്ത മനസ്സ്


Related Questions:

മണലുകൊണ്ട് കയറുപിരിക്കുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

ആനച്ചന്തം എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത് ?

ജലത്തിലെ പോള എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

വിരുതൻശങ്കു എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

ഭഗീരഥപ്രയത്നം എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്