Question:

താഴെ പറയുന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യയേത് ? 3, 12, 30, 66 ______

A264

B90

C138

D300

Answer:

C. 138

Explanation:

3+ 9 = 12 12 + 18 = 30 30 + 36 = 66 66 + 72 = 138


Related Questions:

ചതുരത്തിലെ വിട്ടുപോയ കളത്തിലെ സംഖ്യ ഏത് ?

4 2 12
3 1 8
5 2  ?

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദാമത് ? 2, 5, 10, 17, .......

7 ,19 , 39 , 67 , ___

5, 12, 31, 68 ......... എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത്?

P2C, R4E, T6G, .....