Question:

താഴെ പറയുന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യയേത് ? 3, 12, 30, 66 ______

A264

B90

C138

D300

Answer:

C. 138

Explanation:

3+ 9 = 12 12 + 18 = 30 30 + 36 = 66 66 + 72 = 138


Related Questions:

താഴെപ്പറയുന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദമേത്? 12, 15, 19, 24,

3,6,11,20,...... ഈ ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത് ?

A, D, H, M, ....... എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദമേത്?

15 17 32 49 81 130 ..... ?

ഒരു പദം വിട്ടുപോയ ഒരു ശ്രേണി തന്നിരിക്കുന്നു. തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ശ്രേണി പൂർത്തിയാക്കുന്ന ശരിയായ ബദൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുക

1T18, 3Q21, 5N24, 7K27, ?