Question:

1, 4, 9, 16, എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് ?

A27

B29

C25

D23

Answer:

C. 25

Explanation:

1²,2²,3²,4²,5²


Related Questions:

ഇനിപ്പറയുന്ന ശ്രേണിയിലെ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന്റെ (?) സ്ഥാനത്തു മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. 34, 69, 140, 283,?, 1145

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം എഴുതുക. MHC, OKG, QNK, SQO,

10, 25, 46, 73, 106, ---- ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത് ?

9, 17, 33, 65, ?

4, 2,1,1/2,-----