Question:

താഴെപ്പറയുന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദമേത്? 12, 15, 19, 24,

A27

B29

C30

D31

Answer:

C. 30

Explanation:

12 + 3 = 15 15 + 4 = 19 19 + 5 = 24 24 + 6 = 30


Related Questions:

3,6,11,20,...... ഈ ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത് ?

1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, ____ . അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണ്?

7 ,19 , 39 , 67 , ___

താഴെ പറയുന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യയേത് ? 3, 12, 30, 66 ______

ശ്രേണിയിലെ തെറ്റായ പദം ഏത് ? 2, 5, 10, 50, 500, 5000