Question:

1, 3, 6, 10, ____ എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത് ?

A14

B15

C16

D20

Answer:

B. 15

Explanation:

1+2=3 3+3=6 6+4=10 10+5=15


Related Questions:

Complete the series: 5,10,30, ….......

3, 6, 11, 20, ... ഈ ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത് ?

A, D, H, M, ....... എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദമേത് ?

Find the next term in the sequence: 4, 9, 25, 49 , _____.

വിട്ടുപോയ അക്കം പൂരിപ്പിക്കുക. 4, 10 , 6 , 13 , 8 , _____ ?