Question:

2, 5, 9, 19 എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത് ?

A29

B36

C28

D37

Answer:

D. 37

Explanation:

2 x 2 + 1 = 5 5 x 2 - 1 = 9 9 x 2 + 1 = 19 19 x 2 - 1 = 37


Related Questions:

ശ്രേണിയിലെ തെറ്റായ പദം ഏത് ? 2, 5, 10, 50, 500, 5000

പൂരിപ്പിക്കുക, 2,5,9,14,20,________

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ : 1, 9, 25, 49, 81

വിട്ടു പോയ അക്കം ഏത് ?

ചുവടെയുള്ള ശ്രേണിയിൽ തുടർന്നുവരുന്ന സംഖ്യയേത് 1, 8, 27, 64… ?