Question:

3, 6, 9,...................,999 എന്ന ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണമെത്ര?

A300

B332

C331

D333

Answer:

D. 333

Explanation:

പദങ്ങളുടെ എണ്ണം = (അവസാനപദം - ആദ്യപദം)/പൊതുവ്യത്യാസം + 1 പൊതുവ്യത്യാസം = 9 - 6 = 3 (999 - 3)/3 + 1 = 996/3 + 1 = 332+1 =333


Related Questions:

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് ? 4, 11, 31, 65, 193, ?

4, 2,1,1/2,-----

A, D, H, M, ....... എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദമേത്?

വിട്ടു പോയ അക്കം ഏത് ?

ശ്രേണി പൂർത്തിയാക്കുക : 5,10,30,120,….......