Question:

ഏറ്റവും ചെറിയ ഏത് അധിസംഖ്യ 2028 ൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ അതാരു പൂർണ്ണസംഖ്യ ആകും?

A1

B3

C5

D7

Answer:

B. 3


Related Questions:

Out of the five numbers average of first four numbers is 15 and the average of last four numbers is 12. Also last number is 18. What is the first number?

രണ്ടക്ക സംഖ്യയുടെ രണ്ട് അക്കങ്ങളിൽ ഒന്ന് മറ്റേ അക്കത്തിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയാണ്. ഈ രണ്ടക്ക സംഖ്യയുടെ അക്കങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റി, തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന സംഖ്യ യഥാർത്ഥ യഥാർത്ഥനമ്പറിനോട് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ 88 ലഭിക്കും. യഥാർത്ഥ നമ്പർ എന്താണ്?

If 2 x 7=12, 3 x 6 =15, 3 x 7 = 18 then 6 x 5= :

ആദ്യത്തെ 31 അഖണ്ഡ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര?

Find the sum of the first 100 natural numbers :