Question:

a=+,b=-,c=*,d=÷ ആയാൽ 18c14a6b16d4 ന്റെ വിലയെന്ത്?

A63

B254

C288

D1208

Answer:

B. 254

Explanation:

18c14a6b16d4 =18 * 14 +6 - 16÷4 =252+6-4=254


Related Questions:

മേശ : തടി :: തുണി : ____

12 : 143 : : 19 : ?

സമാന ബന്ധം കാണുക. 5 : 150 :: 6 : ?

ചന്ദ്രൻ : ഉപഗ്രഹം :: ഭൂമി : _____

Snake : Fang :: Bee : ?