Question:

2, 3 + k, 6 എന്ന ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ k യുടെ മൂല്യം എന്താണ്?

A4

B3

C1

D2

Answer:

C. 1

Explanation:

a1 = 2 a2 = k + 3 a3 = 6 എന്നിവ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് പദങ്ങളാണ്. (k + 3) - 2 = 6 - (k + 3) k + 3 - 8 + k + 3 = 0 2k = 2 k=1


Related Questions:

First term of an arithmatic sequence is 8 and common difference is 5. Find its 20th terms

പൊതുവ്യത്യാസം പൂജ്യം അല്ലാത്ത ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ നൂറാം പദത്തിന്റെ നൂറുമടങ്ങ് അമ്പതാം പദത്തിന്റെ 50 മടങ്ങിന് തുല്യമാണ് . എങ്കിൽ ശ്രേണിയുടെ 150-ാം പദം എത്ര?

4 , 7 , 10 എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഇരുനൂറ്റി ഒന്നാം പദം?

11, 21, 31, ... എന്ന ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ 20 പദങ്ങളുടെ തുക?

28 , x , 36 എന്നിവ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് പദങ്ങളായാൽ x എത്ര ?