Question:

ദ്വിത്വസന്ധി ഉദാഹരണം ഏത്

Aപച്ച + കല്ല്= പച്ചക്കല്ല്

Bതിരു + അനന്തപുരം = തിരുവനന്തപുരം

Cപന + ഓല = പനയോല

Dതണുപ്പു് + ഉണ്ട് = തണുപ്പുണ്ട്

Answer:

A. പച്ച + കല്ല്= പച്ചക്കല്ല്

Explanation:

രണ്ടുവർണ്ണങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ അവയിലൊന്ന് ഇരട്ടിക്കുന്നതാണ്‌ ദ്വിത്വസന്ധി. ഇവിടെ ക് എന്ന വർണം ഇരട്ടിക്കുന്നു


Related Questions:

ചേർത്തെഴുതുക: ദിക് + വിജയം

ഉദ്ധരണം - പിരിച്ചെഴുതിയാൽ

നോക്കുന്ന + അന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക

കണ്ണീർ എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുക :

അവനോടി പിരിച്ചെഴുതുക