Question:

Which is the biggest of the following fraction?

A3/4

B4/5

C5/6

D6/7

Answer:

D. 6/7

Explanation:

3/4 =0.75 4/5 = 0.8 5/6 = 0.833 6/7 = 0.857


Related Questions:

3/2 + 2/3 ÷ 3/2 - 1/2 =

1 / 8 നെ ദശാംശ രൂപത്തിലാക്കുക

72×9327×343=? \frac {7^2 \times 9^3}{27 \times 343} = ?

½ -നും ⅓ -നും ഇടയിലുള്ള ഭിന്നസംഖ്യയാണ് :

A-യുടെ കൈവശമുള്ള തുകയുടെ 2/5 ഭാഗമാണ് B -യുടെ കൈവശമുള്ളത്. B -യുടെ കൈവശമുള്ളതുകയുടെ 7/9 ഭാഗമാണ് C-യുടെ കൈവശമുള്ളത്. മൂന്നു പേരുടെയും കൈവശമുള്ള ആകെ തുക770 രൂപയായാൽ A-യുടെ കൈവശമുള്ള തുക എത്ര?