Question:

ശ്രേണിയിലെ തെറ്റായ പദം ഏത് ? 2, 5, 10, 50, 500, 5000

A500

B5000

C10

D50

Answer:

B. 5000

Explanation:

2 × 5 = 10 5 × 10 = 50 10 × 50 = 500 50 × 500 = 25000 തെറ്റായ സംഖ്യ = 5000


Related Questions:

ചുവടെയുള്ള ശ്രേണിയിൽ തുടർന്നുവരുന്ന സംഖ്യയേത് 1, 8, 27, 64… ?

U, 0, I, .... , A

ഒരു പദം വിട്ടുപോയ ഒരു ശ്രേണി തന്നിരിക്കുന്നു. തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ശ്രേണി പൂർത്തിയാക്കുന്ന ശരിയായ ബദൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുക 1T18, 3Q21, 5N24, 7K27, ?

9, 17, 33, 65, ?

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത്? 1,2,4,7,11