Question:

Which of the following is not an input device ?

AScanner

BConsol

CBarcode Reader

DTouch Screen

Answer:

B. Consol


Related Questions:

ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തി ?

കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മൗസിന് പകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റിങ്ങ് ഉപകരണമാണ് ?

കമ്പ്യൂട്ടറിലേയ്ക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് :

ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ ചെക്ക്കളുടെ പ്രോസസിംഗ്ഗിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ ?

കാർബൺ കോപ്പി എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിന്റർ ഏതാണ് ?