Question:

“മലബാറിലെ സെമീന്ദാര്‍" എന്നറിയപ്പെടുന്നത്‌ ഇവരിൽ ഏതു തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരിയാണ് ?

Aകാർത്തികതിരുനാൾ രാമവർമ്മ

Bമാർത്താണ്ഡവർമ്മ

Cസ്വാതിതിരുനാൾ

Dഅവിട്ടം തിരുനാൾ

Answer:

A. കാർത്തികതിരുനാൾ രാമവർമ്മ

Explanation:

കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ

 • മാർത്താണ്ഡവർമയുടെ പിൻഗാമിയായ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ്.
 • ധർമ്മരാജാ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധൻ.

 • തന്റെ മുൻഗാമി നേടിയെടുത്ത എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും നിലനിർത്തുക മാത്രമല്ല അവയെല്ലാം വിജയകരമായ രീതിയിൽ ഭരിക്കാനും കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

 • മൈസൂർ പടയോട്ടത്തെത്തുടർന്ന് മലബാറിൽ നിന്നു പലായനം ചെയ്‌ത്‌ തിരുവിതാംകൂറിലെത്തിയ അഭയാർഥികൾക്ക് ധാർമികനീതിയോടെ അഭയം നൽകിയതിനാലാണ് .ധർമ്മരാജ' എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 
 • കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മയുടെ ഭരണകാലത്ത് തിരുവിതാംകൂർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് - ധർമ്മരാജ്യം

 • ഇതരമതാനുയായികൾക്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ വാഴ്ത്തികൊണ്ട് റോമിലെ പോപ്പിന്റെ കത്ത് ലഭിച്ച തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ്

 • ആധുനിക തിരുവിതാംകൂര്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കാലം (1758-1798) ഭരിച്ച രാജാവ്‌.
 • 'കിഴവന്‍ രാജാ' എന്നും അറിയപ്പെട്ട ഭരണാധികാരി

 • തിരുവിതാംകൂറിന്റെ തലസ്ഥാനം പത്മനാഭപുരത്തുനിന്ന്‌ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക്‌ മാറ്റിയ രാജാവ്‌

 • 1788-ല്‍ ഇംഗ്ലീഷ്‌ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാക്കമ്പനിയുമായി കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട തിരുവിതാംകൂര്‍ രാജാവ്‌

 • ഹൈദരാലിയുടെയും ടിപ്പുസുൽത്താന്റെയും മലബാർ ആക്രമണ സമയത്തെ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ്

 • മൈസൂർപ്പടയുടെ കയ്യേറ്റം തടയാൻ ധർമ്മരാജാവ് മധ്യ കേരളത്തിൽ പ്രസിദ്ധമായ നെടുങ്കോട്ട കെട്ടി.

 • ഡിലനോയ് ആയിരുന്നു നെടുങ്കോട്ടയുടെ നിർമാണത്തിനു മേൽനോട്ടം വഹിച്ചത്.

 • മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മയുടെ കാലത്ത്‌ പുരോഗമിച്ചിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗോപുരത്തിന്റെ നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ രാജാവ്‌

 • ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില്‍ കർണാടക സംഗീതത്തിലെ സപ്തസ്വരങ്ങള്‍ കേൾപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേകതരം കല്‍ത്തൂണുകളോട്‌ കൂടിയ കുലശേഖരമണ്ഡപം പണികഴിപ്പിച്ച രാജാവ്

 • ആലങ്ങാടും പറവൂരും തിരുവിതാംകൂറിനോട്‌ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത തിരുവിതാംകൂര്‍ രാജാവ്‌

 • 1762ൽ കൊച്ചിയും തിരുവിതാംകൂറുമായി ഒപ്പ്‌വെച്ച ഉടമ്പടി - ശുചീന്ദ്രം ഉടമ്പടി (ശുചീന്ദ്രം ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ചാണ് ഈ ഉടമ്പടി ഒപ്പു വെച്ചത്)
 • ധർമ്മരാജയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കിയ കൊച്ചിയിലെ രാജാവ് - കേരളവർമ്മ

 • പഴശ്ശിരാജാവിന്റെയും ശക്തന്‍ തമ്പുരാന്റെയും സമകാലികനായിരുന്ന തിരുവിതാംകൂര്‍ രാജാവ്‌ - ധർമ്മരാജ

 • 1766ല്‍ രണ്ടാം തൃപ്പടിദാനം നടത്തിയ തിരുവിതാംകൂര്‍ രാജാവ്‌

 • 1789ല്‍ ഡച്ചുകാരില്‍നിന്ന്‌ കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കോട്ടയും പള്ളിപ്പുറം കോട്ടയും വിലയ്ക്കുവാങ്ങിയ തിരുവിതാംകൂര്‍ രാജാവ്‌

 • “മലബാറിലെ സെമീന്ദാര്‍" എന്നറിയപ്പെടുന്നത്‌ - ധര്‍മ്മരാജ

 • കിഴക്കേകോട്ടയുടെയും പടിഞ്ഞാറേകോട്ടയുടെയും പണി പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് (പണി ആരംഭിച്ചത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കാലത്ത്)

 • കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമയുടെ സദസ്സ് അലങ്കരിച്ചിരുന്ന പ്രമുഖ കവികൾ - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരും ഉണ്ണായി വാര്യരും

 • രാജസൂയം, സുഭദ്രാഹരണം, പാഞ്ചാലീസ്വയംവരം, ബകവധം, കല്യാണസൗഗന്ധികം തുടങ്ങിയ ആട്ടക്കഥകള്‍ രചിച്ച തിരുവിതാംകൂര്‍ രാജാവ്‌

 • ഭരതമുനിയുടെ നാട്യശാസ്ത്രത്തെ അവലംബിച്ച്‌ സംസ്‌കൃതത്തില്‍ ബാലരാമഭരതം രചിച്ച തിരുവിതാംകൂര്‍ രാജാവ്‌

 • നാൽപ്പതു വർഷത്തെ ദീർഘഭരണത്തിന് ശേഷം 1798ൽ 74-ാം വയസ്സിൽ നാടു നീങ്ങി.

Related Questions:

തിരുവതാംകൂർ രാജവംശത്തിൻ്റെ ഔദ്യാഗിക മുദ്ര എന്തായിരുന്നു ?

1834-ൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ ആരംഭിച്ച തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് ?

ബ്രിട്ടീഷുകാർ കേരളത്തിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്‌തിരുന്ന സാധനങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത് ?

ചേരുംപടി ചേർത്ത് ശരിയായ ഉത്തരം എഴുതുക : 1. ബ്രഹ്മസമാജം i ദയാനന്ദസരസ്വതി 2. ആര്യസമാജം ii ആത്മാറാം പാണ്ഡു രംഗ 3. പ്രാർത്ഥനാസമാജം iii കേശവ് ചന്ദ്ര സെൻ 4. ബ്രഹ്മസമാജം ഓഫ് ഇന്ത്യ iv രാജാറാം മോഹൻ റോയ് (A) 1-iv, 2- i, 3- ii, 4-iii (B) 1-ii, 2-iv, 3-i, 4-iii (C) 1-i, 2-iii, 3-iv, 4-ii (D) 1-iii, 2-i, 3-ii, 4-iv

ഇവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ?

1.ഡച്ച് അഡ്മിറൽ വാൻഗൂൺസ് 1659 ജനുവരി ഏഴാം തീയതി കൊല്ലം റാണിയുമായി ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി.

2.ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം കൊല്ലം നഗരവും പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ തോട്ടങ്ങളും വസ്തുവകകളും റാണി ഡച്ചുകാർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു.