Question:

ഒറ്റപ്പദം എഴുതുക- "ഈശ്വരൻ ഇല്ലെന്നു വാദിക്കുന്നവൻ"

Aനൈയാമികൻ

Bനിരീശ്വരവാദി

Cവിവക്ഷ

Dപ്രേഷകൻ

Answer:

B. നിരീശ്വരവാദി

Explanation:

ന്യായശാസ്ത്രം പഠിച്ചവൻ - നൈയാമികൻ അയക്കുന്ന ആൾ - പ്രേഷകൻ


Related Questions:

ഒറ്റപ്പദമാക്കുക - "കേൾക്കുന്ന ആൾ"

'വാരിയിൽനിന്ന് ജനിച്ചത്' എന്നതിന്റെ ഒറ്റപ്പദം ഏത് ?

ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചത്

'ഗാനം ചെയ്യാവുന്നത്' എന്നതിന്റെ ഒറ്റപ്പദം കണ്ടെത്തുക

'പറഞ്ഞയക്കുന്ന ആൾ' എന്നതിന്റെ ഒറ്റപ്പദം കണ്ടെത്തുക