Question:

ഈ ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ എഴുതുക :

14, 29, 45, 62, ...

A77

B78

C79

D80

Answer:

D. 80

Explanation:

14 + 15 = 29 29 + 16 = 45 45 + 17 = 62 അടുത്ത സംഖ്യ കിട്ടാൻ 15 , 16 , 17 കഴിഞ്ഞുള്ള അടുത്ത സംഖ്യ 18 കൂട്ടണം 62 +18 = 80


Related Questions:

ശ്രേണി പൂരിപ്പിക്കുക 4, 7, 10, 11, 22,17, 46, 25, ......

2, 3, 5, 8, 12, _______

താഴെപ്പറയുന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദമേത്? 12, 15, 19, 24,

2, 9, 28, 65, 126, 217, ___?

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം കണ്ടെത്തുക.4,196,16,144,36,100,64, .....