Question:

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം എഴുതുക. MHC, OKG, QNK, SQO,

AUTS

BUUS

CVTS

DVUS

Answer:

A. UTS

Explanation:

M + 2 = O 0 + 2 = Q Q + 2 = S S + 2 = U ആദ്യ അക്ഷരം = U H + 3 = K K + 3 = N N + 3 = Q Q + 3 = T രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം = T UT എന്ന് തുടങ്ങു്ന്നത് ഓപ്ഷൻ 1 മാത്രമാണ്


Related Questions:

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഖ്യാശ്രേണിയിൽ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് ? 2 , 6 , 12 , 20 , 30 , ___

2, 3, 5, 8, 12, _______

225, 196 , _______ , 144 , 121 വിട്ട സംഖ്യ ഏത് ?

12 മണിക്ക് വരേണ്ട ട്രെയിൻ ആദ്യ ദിവസം 12:30 ന് വന്നു. രണ്ടാം ദിവസം 1.20 നും. മൂന്നാം ദിവസം 2.30 നും നാലാം ദിവസം 4 മണിക്കും വന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം എത്ര മണിക്ക് വരാനാണ് സാധ്യത ?

ഇനിപ്പറയുന്ന ശ്രേണിയിലെ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന്റെ (?) സ്ഥാനത്തു മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. 34, 69, 140, 283,?, 1145