Question:

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം എഴുതുക. MHC, OKG, QNK, SQO,

AUTS

BUUS

CVTS

DVUS

Answer:

A. UTS

Explanation:

M + 2 = O 0 + 2 = Q Q + 2 = S S + 2 = U ആദ്യ അക്ഷരം = U H + 3 = K K + 3 = N N + 3 = Q Q + 3 = T രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം = T UT എന്ന് തുടങ്ങു്ന്നത് ഓപ്ഷൻ 1 മാത്രമാണ്


Related Questions:

താഴെപ്പറയുന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദമേത്? 12, 15, 19, 24,

വിട്ടുപോയ അക്കം പൂരിപ്പിക്കുക. 4, 10 , 6 , 13 , 8 , _____ ?

3,6,11,20,...... ഈ ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത് ?

4, 2,1,1/2,-----

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത്? 1,2,4,7,11