ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയുടെ ആദ്യത്തെ കണ്ണി ഏതാണ് :

ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ അവസാന കണ്ണിയായി അറിയപ്പെടുന്നത് ?