ലെൻസിൻറെ പവർ അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ്

സമതല ദർപ്പണത്തിൽ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നതെവിടെ ?