' സൂര്യനെ കേന്ദ്രമാക്കി ഗ്രഹങ്ങൾ ദീർഘവൃത്താകൃതിയിൽ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു ' ഇത് കെപ്ലറുടെ എത്രാം നിയമം ആണ് ?

' പ്രിൻസിപ്പിയ മത്തമാറ്റിക്ക ' എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ് ?

'ഗ്രഹങ്ങളുടെ പരിക്രമണ സമയത്തിന്റെ വർഗം സൂര്യനിൽനിന്നുമുള്ള അവരുടെ ശരാശരി ദൂരത്തിന്റെ ക്യൂബിനു അനുപാതികമായിരിക്കും' ഇത് കെപ്ലറുടെ എത്രാം നിയമം ആണ് ?

ഭൂമിയുടെ ധ്രുവപ്രദേശത്തെ ഭൂഗുരുത്വത്വരണം എത്ര ആണ് ?

മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞ ഒരു കല്ല് ഉയർന്നു പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രവേഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്താണ് ?