അമർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൽ ഏതു ഊർജം ആണ് ഉള്ളത് ?