അന്നജത്തെ ഭാഗീകമായി മാൾടോസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഉമിനീരിലെ രാസാഗ്നി ഏതാണ് ?

മനുഷ്യൻ്റെ ചെറുകുടലിൻ്റെ നീളം എത്ര ?

ചെറുകുടലിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ?