എന്തിന്റെ കുറവാണ് പ്രമേഹരോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ?

പക്ഷാഘാതം ബാധിക്കുന്ന അവയവം ഏത് ?