താഴെ പറയുന്നതിൽ ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏതൊക്കെയാണ് ? 

 1. കാര്യനിർവ്വഹണ വിഭാഗത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരല്ലാത്ത വിഭാഗത്തെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യനിർവ്വഹണ വിഭാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു 
 2. രാഷ്ട്രീയ കാര്യനിർവ്വഹണ വിഭാഗത്തെ സഹായിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥിരം കാര്യനിർവ്വഹണ വിഭാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു 
 3. സ്ഥിരം കാര്യനിർവ്വഹണ വിഭാഗത്തെ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ കൂടിയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് 
 4. സ്ഥിരം കാര്യനിർവ്വഹണ വിഭാഗം പെൻഷൻ പ്രായം എത്തുന്നത് വരെ അധികാരത്തിൽ തുടരുന്നു 

ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടന ആർട്ടിക്കിളുകൾ .

 1. ആർട്ടിക്കിൾ 52 - രാഷ്ട്രപതിയുടെ പദവിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു 
 2. ആർട്ടിക്കിൾ 54 -  പ്രസിഡന്റിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതികൾ   
 3. ആർട്ടിക്കിൾ 55 - രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു  
 4. ആർട്ടിക്കിൾ 58 - പ്രസിഡന്റ്‌ ആകാൻ വേണ്ട യോഗ്യതകൾ

ശരിയല്ലാത്ത ജോഡി ഏതൊക്കെയാണ് ? 

താഴെ പറയുന്നതിൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ?  

 1. അധികാര വിഭജനമാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം 
 2. മന്ത്രിമാർ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് 
 3. നിയമനിർമ്മാണ സഭ പിരിച്ചുവിടുവാൻ പ്രസിഡന്റിന് അധികാരമില്ല 
 4. പ്രസിഡന്റിന് നിയമനിർമ്മാണ സഭയോട് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് 

താഴെ പറയുന്നതിൽ അഖിലേന്ത്യാ സർവ്വീസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ? 

 1. അഖിലേന്ത്യാ ജുഡീഷ്യൽ സർവ്വീസ്   
 2. ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവ്വീസ്  
 3. ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് സർവ്വീസ്  
 4. ഇന്ത്യൻ ഇക്കണോമിക് സർവ്വീസ് 
 1.   UPSC യുമായി കൂടിയാലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന് മാത്രമേ അഖിലേന്ത്യാ സർവ്വീസിൽപെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളു   
 2. രാജ്യസഭയിലെ ഹാജരായി വോട്ട് ചെയ്യുന്ന അംഗങ്ങളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭുരിപക്ഷത്തോടുകൂടി പാസ്സാക്കുന്ന പ്രമേയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പുതിയ അഖിലേന്ത്യാ സർവ്വീസ് രൂപികരിക്കാം   
 3. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്ന അഖിലേന്ത്യാ സർവീസുകളുടെ എണ്ണം - 3 

ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏതാണ് ?