ദക്ഷിണാർധഗോളത്തിൽ പശ്ചിമവാതങ്ങളുടെ ശക്തി ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തേക്കാൾ കൂടുതലാകാൻ കാരണം ?

താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത്?

  1. ആഗോള മര്‍ദ്ദമേഖലകള്‍ക്കിടയില്‍ രൂപപ്പെടുന്ന കാറ്റുകള്‍ ആഗോളവാതങ്ങള്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

  2. വാണിജ്യവാതം, പശ്ചിമവാതം, ധ്രുവീയവാതം ഇവയെല്ലാം ആഗോളവാതങ്ങള്‍ക്ക് ഉദാഹരണമാണ്.

ഉഷ്ണകാലത്ത് ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍ വീശുന്ന പ്രാദേശിക വാതം/വാതങ്ങൾ ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്നതില്‍ ഏതെല്ലാമാണ് ?

  1. ലൂ

  2. കാല്‍ബൈശാഖി

  3. ചിനൂക്ക്

  4. മാംഗോഷവര്‍