സോഡിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ?

f സബ്‌ഷെല്ലിന് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലെക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ?