അഷ്ടപ്രധാൻ എന്ന സമിതിയിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവരുടെ ചുമതലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയയായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക:

1. സേനാധിപതി - സൈനികം

2. അമാത്യൻ - പ്രധാനമന്ത്രി

3. സുമന്ത് - വിദേശകാര്യം

4. പണ്ഡിതറാവു - മതകാര്യം, ദാനധർമ്മം