ഒരു ദിവസത്തെ കൂടിയ താപനിലയും കുറഞ്ഞ താപനിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് :

അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലാംശമാണ് :

ദൂരക്കാഴ്ച ഒരു കിലോമീറ്ററിലും താഴെയുള്ള മൂടൽമഞ്ഞിനെ കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ് അഥവാ _____ എന്ന് വിളിക്കുന്നു .

ദൂരക്കാഴ്ച ഒരു കിലോമീറ്ററിലും കൂടുതലുള്ള മൂടൽമഞ്ഞിനെ നേർത്ത മൂടൽമഞ്ഞ് അഥവാ _____ എന്ന് വിളിക്കുന്നു .

ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ താപനില ഓരോ _____ മീറ്ററിനും 1° സെൽഷ്യസ് എന്ന തോതിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നു .

നിശ്ചിത ഊഷ്മാവിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന നീരാവിയുടെ പരമാവധി അളവാണ് :

തെളിഞ്ഞ ദിനാന്തരീക്ഷസ്ഥിതിയിൽ വളരെ ഉയരത്തിൽ തുവൽകെട്ടുകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങൾ ആണ് ?

താഴ്ന്ന വിതാനങ്ങളിൽ കനത്ത പാളികളായി കാണപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങളാണ് :

ഐക്യരാഷ്ട്ര വികസന പരിപാടി മാനവവികസന റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തുടങ്ങിയ വർഷം ഏത് ?

ഭൗതിക ജീവിത ഗുണനിലവാര സൂചിക പ്രയോഗത്തിൽ വന്ന വർഷം ഏത് ?

ഒരു നദിയിലേക്ക് ഒഴുകിചേരുന്ന നീർചാലുകളെയും ഉപനദികളെയും _____ എന്ന് വിളിക്കുന്നു .

ഇന്ത്യയിലെ നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ എത്ര കലോറി ഊർജം ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനുള്ള വരുമാനമില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് ദരിദ്രത്തിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ?

ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന മാനവ ദരിദ്ര സൂചിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തുടങ്ങിയവ വർഷം ഏത് ?

കേരളത്തിലെ ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനം :

2011 സെൻസസ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ജനസാന്ദ്രത എത്ര ?

ഉത്പാദനോപാധികൾ പൊതു ഉടമസ്ഥതയിലുളളതും കേന്ദ്രികൃത ആസൂത്രണം അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയാണ് ?

പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്വകാര്യവൽക്കരണവും അവയുടെ ഓഹരി വിപണനവും കൈകാര്യം ചെയുന്ന ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഏതാണ് ?

ലോക വ്യാപാര സംഘടന നിലവിൽ വന്ന വർഷം ?

സാമ്പത്തിക സമത്വം , ജനക്ഷേമം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനം എന്നിവ ഏതു സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ?

റോഡ് , പാലം മുതലായവ സ്വകാര്യസംരംഭകർ നിർമ്മിക്കുകയും മുതൽമുടക്ക് ടോൾ പിരിവിലൂടെ തിരിച്ചുപിടിക്കുകയും പിന്നീട് അവ സർക്കാരിന് കൈമാറുകയും ചെയുന്ന രീതിയാണ് :

രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അന്തിമ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കാക്കുന്നത് ?

ദേശീയവരുമാനത്തെ രാജ്യത്തെ മൊത്തം ജനസംഖ്യ കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് ?

ഭൗതിക ജീവിത ഗുണനിലവാര സൂചിക ഉപയോഗത്തിൽ വന്ന വർഷം ?

ഒരു വർഷം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ആകെ മൂല്യം പണത്തിൽ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് ?

യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെയും മറ്റു സാധനങ്ങളുടെയും ഉപയോഗം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന തേയ്മാനം പരിഹരിക്കാനാവശ്യമായ ചെലവ് അറിയപ്പെടുന്നത് ?

ഒരു വർഷത്തിൽ വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും സർക്കാരും ആകെ ചെലവഴിക്കുന്ന തുക കണ്ടെത്തുക വഴി ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്ന രീതി ഏതാണ് ?

ഇന്ത്യയിൽ വികസനം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന വെല്ലുവിളി എന്താണ് ?

ഇന്ത്യയിൽ പൊതു മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വകാര്യവത്കരിക്കാൻ ആരംഭിച്ച വർഷം ഏതാണ് ?

1995 ജനുവരി 1 ന് സ്ഥാപിതമായ ലോക വ്യാപാരസംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെ ?

ഇന്ത്യയിൽ വിദേശനാണയ കരുതൽ ശേഖര പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായ വർഷം ?

കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം ഒരു ______ ഉദാഹരമാണ് ?

സർക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങളെ സമ്പൂർണമായി നിരാകരിക്കുന്ന പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയം അറിയപ്പെടുന്നത് ?

മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെയും ചില സവിശേഷതകൾ ചേർന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഏതാണ് ?

സർക്കാരും സ്വകാര്യസംരംഭകരും സംയുക്തമായി ആരംഭിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ?