ഒരു ദിവസത്തെ കൂടിയ താപനിലയും കുറഞ്ഞ താപനിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് :

അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലാംശമാണ് :

ദൂരക്കാഴ്ച ഒരു കിലോമീറ്ററിലും താഴെയുള്ള മൂടൽമഞ്ഞിനെ കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ് അഥവാ _____ എന്ന് വിളിക്കുന്നു .

ദൂരക്കാഴ്ച ഒരു കിലോമീറ്ററിലും കൂടുതലുള്ള മൂടൽമഞ്ഞിനെ നേർത്ത മൂടൽമഞ്ഞ് അഥവാ _____ എന്ന് വിളിക്കുന്നു .

ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ താപനില ഓരോ _____ മീറ്ററിനും 1° സെൽഷ്യസ് എന്ന തോതിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നു .

നിശ്ചിത ഊഷ്മാവിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന നീരാവിയുടെ പരമാവധി അളവാണ് :

തെളിഞ്ഞ ദിനാന്തരീക്ഷസ്ഥിതിയിൽ വളരെ ഉയരത്തിൽ തുവൽകെട്ടുകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങൾ ആണ് ?

താഴ്ന്ന വിതാനങ്ങളിൽ കനത്ത പാളികളായി കാണപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങളാണ് :