മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ സ്ത്രീ ഗുണഭോക്താക്കൾ എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കണം:

ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ എത്ര കലോറിയിൽ താഴെ പോഷഹാകാരം ലഭിക്കുന്നവരാണ് ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നത് ?

സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം ?

സാമൂഹ്യസേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതു മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ?

മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വഴി ഉറപ്പാക്കിയിരിക്കുന്ന തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം ?

' വാർത്താവിനിമയം ' ഏതു മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ?

അന്ത്യോദയ അന്ന യോജന നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം ?