ഉത്തര ധ്രുവത്തെ ചുറ്റി സ്ഥിചെയുന്ന കാലാവസ്ഥ മേഖല :

മധ്യരേഖാ കാലാവസ്ഥ മേഖല എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം :