ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വൻകര ?

ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൻകര ?