ആൽഫന്യൂമെറിക് ഡാറ്റാ എൻട്രിയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഏത്

The programs which are as permanent as hardware and stored in ROM is known as:

പേർസണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?

The first cyber police station in Kerala was inagurated in:

Which of the following is a professional social networking site?

സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ് ?