ബേബി താജ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചരിത്ര സ്മാരകം ?

ആറ് കോടി വർഷം പഴക്കമുള്ള ബസാൾട്ട് സ്തംഭം 2021ൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് ?