പ്ലാന്‍ ഹോളിഡേ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാലയളവ് ഏത്?

ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച വർഷം ഏത്?

വ്യവസായിക പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏത് ?

IRDP, NREP, TRYSEM എന്നീ പദ്ധതികള്‍ ആരംഭിച്ചത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ?

‘ജോലിക്ക് കൂലി ഭക്ഷണം’ എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ?

ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ആമുഖം തയാറാക്കിയത് ?

2012-ൽ ആരംഭിച്ച് 2017 അവസാനിക്കുന്ന 12 -മത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ത് ?

വൻ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയ ഇന്ത്യൻ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതാണ് ?

രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഊന്നൽ നല്കിയ മേഖല ?

ഇന്ത്യ നടപ്പിലാക്കിയ പഞ്ചവൽസര പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം എത്ര ?

ഖനവ്യവസായ മേഖലയുടെ പുരോഗതിക്ക് ഊന്നൽ നല്കിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ?

താഴെ പറയുന്നവയിൽ മുന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കാലത്ത് തുടക്കം കുറിച്ച് പ്രവർത്തനം ?

In which Five Year Plan University Grants Commission was set up for promoting and strengthening higher education:

രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ശില്പിയായി അറിയപ്പെടുന്നതാര് ?

ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് -

ഇന്ത്യയുടെ പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണമാണ് മുഖ്യവിഷയമായി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് കാരണം എന്ത് ?

ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കാലത്താണ് സമുദ്ര മത്സ്യ ബന്ധന മേഖല അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വളർച്ച കൈവരിച്ചത് ?

The period of first five year plan:

റാവു - മൻമോഹൻ മോഡൽ എന്നറിയപ്പെട്ട പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എത്രാമത്തതാണ് ?

' Growth with social justice and equality ' was the focus of :

ഇന്ത്യയുടെ ചില പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.അവയുടെ ആരോഹണ ക്രമം/കാലക്രമ പട്ടിക ഏതാണ് ?

(i) സമഗ്ര വളർച്ച

(ii) ദൃതഗതിയിലെ വ്യവസായ വത്ക്കരണം 

(iii) കാർഷിക വികസനം

(iv) ദാരിദ്ര നിർമ്മാർജ്ജനം

താഴെപ്പറയുന്ന ജോഡികളിൽ ശരിയായി യോജിക്കുന്നത് ഏത് ?

 1. മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി     -    വ്യവസായ വികസനം

 2. അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി   -    സുസ്ഥിര വികസനം

 3. എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി       -       മാനവശേഷി വികസനം 

 4. പ്രന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി   -    ഗ്രാമീണ വികസനം

താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ളവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ?

 1. ത്വരിതഗതിയിലുള്ള വ്യവസായവൽകരണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയ പദ്ധതിയായിരിന്നു രണ്ടാം പ‍‍ഞ്ചവത്സര പദ്ധതി.

 2. മഹലനോബിസ് പദ്ധതി എന്ന പേരിലാണ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അറിയപ്പെട്ടത്.

നാഷണൽ ഹൈവേ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്തായിരുന്നു ?

ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനുമായി സിന്ധു നദീജല ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ച വർഷം ഏത്?

രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ?

 1. ഭീലായി (റഷ്യൻ സഹായത്തോടെ), ദുർഗാപൂർ, (ബ്രിട്ടന്റെ സഹായത്തോടെ), റൂർക്കേല (ജർമനിയുടെ സഹായത്തോടെ) എന്നിവിടങ്ങളിലായി അഞ്ച് ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായ ശാലകളാണ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടത്തിൽ ആരംഭിച്ചത്.

 2. രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിട്ട വളർച്ചാനിരക്ക് 4.27% ഉം കൈവരിച്ചത് 4.5% ഉം ആയിരിന്നു.

ഇവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത്?

1.ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ 1956 സെപ്തംബർ ഒന്നിന് നിലവിൽ വന്നു.

2.മുംബൈയിലെ “യോഗക്ഷേമ”  എന്ന പേരിൽ എൽഐസി യുടെ ആസ്ഥാനം നിലകൊള്ളുന്നു.

നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ് ബോർഡ് സ്ഥാപിതമായത് എന്ന്?

താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ?

 1. 14 വാണിജ്യബാങ്കുകൾ ദേശസാൽക്കരിച്ചത് നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു.

 2. ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ഥാപിതമായതും നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടത്തിലാണ്.

മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏത് ?

1.1962 ലെ ഇന്ത്യ-ചൈന യുദ്ധവും 1965 ലെ ഇന്ത്യാ-പാകിസ്താൻ യുദ്ധവും ഈ പദ്ധതിയെ അതിൻറെ ലക്‌ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും തടഞ്ഞു.

2.1965 ൽ ഉണ്ടായ കടുത്ത വരൾച്ചയും മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു

മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ വളർച്ചനിരക്ക്മായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ?

1.മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി 5.56% വളർച്ചനിരക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ചു.

2.എന്നാൽ മൂന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിക്ക് 2.4% മാത്രമേ വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ.

ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാര്യത്തിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവനകൾ ഏവ ? 

 1. 1950-ൽ ഒന്നാം പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. 
 2. ഒന്നാം പദ്ധതിയുടെ ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ ആയിരുന്നു. 
 3. ലക്ഷ്യം കാർഷിക പുരോഗതി. 
 4. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ സഹായത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉരുക്ക് നിർമ്മാണ ശാലകൾ ആരംഭിച്ചു.

ഇവയിൽ ഏതെല്ലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വളർച്ചാനിരക്കു രേഖപ്പെടുത്തിയത് ?

 1. ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി 

 2. ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി 

 3. പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി 

 4. പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി

 1. സ്വാതന്ത്രത്തിന്റെ 50 -ാം വാർഷികത്തിൽ ആരംഭിച്ച പഞ്ചവൽസരപദ്ധതി
 2. കുടുംബശ്രീ , അന്ത്യോദയ അന്നയോജന , അന്നപൂർണ എന്നി പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചു 

ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ? 

പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പഞ്ചവൽസരപദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ?

 1. പദ്ധതിയുടെ കാലയളവ് 2012 മുതൽ 2017 വരെയാണ്

 2. ദാരിദ്യനിരക്ക് പത്തുശതമാനം കുറയ്ക്കുക എന്നത് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യമാണ്

 3. പത്ത് ശതമാനമാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്ന വളർച്ചാ നിരക്ക്

 4. ത്വരിതഗതിയിലുള്ള വികസനം, എല്ലാവരേയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വികസനം, സുസ്ഥിര വികസനം എന്നീ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നു