ദേശീയ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ദിനം ?

ദേശീയ ഡോക്ടേഴ്‌സ് ദിനം ?

2021-ലെ പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസ് മുഖ്യ അതിഥി ?

2021-ലെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം ?

അംബേദ്കർ ജയന്തിയായി ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസം ?

സിവിൽ സർവീസ് ദിനമായി ആചരിക്കപ്പെടുന്നത് ഏത് ദിവസം ?

ദേശീയ വാക്സിനേഷൻ ദിനം ?

മുദ്രബാങ്ക് നിലവിൽ വന്നത് എന്നായിരുന്നു ?

കൊങ്കിണി ഭാഷയെ ഭരണഘടനയുടെ എട്ടാം പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ദിവസമാണ് കൊങ്കിണി മാന്യത ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. എന്നാണ് ഈ ദിനം ?

'സാഹിബ്‌സാദേകൾ'(Sahebzade) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗുരു ഗോവിന്ദ് സിംഗിന്റെ മക്കളുടെ പോരാട്ടത്തിനുള്ള ആദരസൂചകയി ഇന്ത്യയിൽ വീർ ബാൽ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ?