ദേശീയ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ദിനം ?

ദേശീയ ഡോക്ടേഴ്‌സ് ദിനം ?

2021-ലെ പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസ് മുഖ്യ അതിഥി ?

2021-ലെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം ?

സിവിൽ സർവീസ് ദിനമായി ആചരിക്കപ്പെടുന്നത് ഏത് ദിവസം ?

ദേശീയ വാക്സിനേഷൻ ദിനം ?

മുദ്രബാങ്ക് നിലവിൽ വന്നത് എന്നായിരുന്നു ?

'സാഹിബ്‌സാദേകൾ'(Sahebzade) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗുരു ഗോവിന്ദ് സിംഗിന്റെ മക്കളുടെ പോരാട്ടത്തിനുള്ള ആദരസൂചകയി ഇന്ത്യയിൽ വീർ ബാൽ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ?