ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗവർണറായി നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം പരിധി എത്ര ?

ത്രിതല പഞ്ചായത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് ?

ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച വ്യക്തി ആര് ?

ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർക്ക് എത്ര വയസ്സുവരെ അധികാരത്തിൽ തുടരാം?

തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ യോഗ്യരല്ലെന്ന് തോന്നിയാൽ അവരെ നിരാകരിച്ച് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള അവകാശം ?

ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശം കിട്ടിയ വർഷം ?

VVPAT Stands for :

രാജ്യസഭാ അംഗമാവാനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി എത്രയാണ് ?

ഇന്ത്യയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ' നോട്ട ' ( നൺ ഓഫ് ദി എബവ്‌ ) സംവിധാനം അവതരിപ്പിച്ച വർഷം ഏത്?

വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ,തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള അവകാശം എന്നിവ ഏതിനും അവകാശങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്?

ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന വർഷം?

കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് എന്ന്?

പൂവും പുല്ലും ചിഹ്നമായിട്ടുള്ള ദേശീയ പാർട്ടി ഏതാണ് ?

ആം ആദ്മി പാർട്ടി (AAP ) സ്ഥാപിതമായ വർഷം ഏതാണ് ?

2021-ൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ?

തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

i. 1950ലെ Representation of the People Act പ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റങ്ങളും തർക്കങ്ങളും പരാമർശിക്കുന്നു.

ii. 2021 ഡിസംബർ 20നാണ് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാൻ ആധാർ കാർഡ് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന The Election Laws (Amendment) ബിൽ ലോക്സഭാ പാസാക്കിയത്.

iii. 2021ലെ The Election Laws (Amendment) ബിൽ പ്രകാരം ഒരു വർഷം വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാൻ 4 തവണ അവസരമുണ്ടാകും.

കേവല ഭൂരിപക്ഷ വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതൊക്കെ?

1) ഈ വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ചു രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ഏക നിയോജകമണ്ഡലമായി കണക്കാക്കുന്നു

2) ഒരു നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നിലധികം പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം

3) ഒരു കക്ഷിക്കു കിട്ടിയ വോട്ടിൻ്റെ വിഹിതത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നിയമനിർമാണസഭയിൽ ലഭിച്ചുവെന്നുവരാം 

 4) തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥിക്കു ഭ രിപക്ഷം വോട്ടുകൾ ലഭിക്കുന്നു